Kishin Daiko featured on Rafu Shimpo

Today on the Rafu Shimpo:

Rafu Shimpo - 081209

Rafu Shimpo - 081209

Rafu Shimpo - 080609

Source: Rafu Shimpo